Loading

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków w Siedlisku Stary Dom

  1. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia ustalonego telefonicznie bądź mailowo zadatku na nasze konto IDEABANK 06 1950 0001 2006 0011 9056 0001. W przypadku braku wpłaty w uzgodnionym wcześniej terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
  2. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić po godzinie 15:00 (dokładna godzina przybycia ustalana jest telefonicznie dzień wcześniej). Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10:00.
  3. Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany. Najemca zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dokument tożsamości (dowód osobisty). W opłacie/cenie za pobyt wliczony jest najem domku wraz z wyposażeniem.
  4. W pierwszym dniu pobytu pobierana jest kaucja gwarancyjna w kwocie 200 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem ewentualnych szkód przez Najemcę podczas pobytu. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody.
  5. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
  6. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
  7. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przyjęcia kluczy. Wszelkie usterki techniczne powinny być natychmiast zgłaszane Wynajmującemu.
  8. Przed wyjazdem Najemca jest zobowiązany przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał.
  9. W Siedlisku Stary Dom, ze względu na położenie w strefie uzdrowiskowej, pobierana jest opłata uzdrowiskowa na rzecz Gminy Ustka w wysokości 3zł/dobę od osoby, uiszczana w całości w dniu przyjazdu Najemcy.

Uwagi dodatkowe dla korzystających z obiektów:

Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu poza wyznaczonym miejscem do tego celu (na miejscu dostępne tylko drewno, węgiel drzewny do grilla we własnym zakresie).

Obowiązuje zakaz palenia tytoniu (lub inych używek) we wszystkich chatach oraz pokojach w Siedlisku Stary Dom Palenie tytoniu może odbywać się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez Wynajmującego. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.

Akceptujemy zwierzęta, jednak ich pobyt może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.

Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie.

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.

Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedozwolone. W przypadku złego zachowania Najemców, rażącego pokrzywdzenia prawa, dewastowania domków Wynajmujący ma prawo do zerwania umowy najmu i wyproszenia Najemców. W takim przypadku nie będzie zwracana opłata za wynajem za niewykorzystane dni pobytu.

Siedlisko Stary Dom umożliwia zakup “pamiątkowego ręcznika” w cenie 100zł za sztukę, którą Najmujący pokryje Wynajmującemu najpóźniej w dniu swojego wymeldowania.

O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.

Dziękujemy za przestrzeganie naszego regulaminu.

Siedlisko Stary Dom